Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Kapitalränta, ränta

Kapitalränta, ränta på långa lån, som löpa med fast el. bunden ränta, i första hand långa obligationslån. Det är främst denna ränta företagarna få ta hänsyn till i sina investeringskalkyler, då förutsättningen för att en investering* skall löna sig är, alt dess avkastning minst motsvarar k. Inom äldre ekonomisk teori har man på grund härav ofta i så måtto likställt k. med realkapitalets avkastning, som man sökt förklara båda på samma sätt. Man kan dock tänka sig existensen av en k. även i ett ekonomiskt system, där det varken existerade sparande el. investering (se Ränteteori), och även i ett ekonomiskt system, där k. vore avskaffad, skulle realkapitalets avkastning, den s.k. realkapitalräntan* kunna bestå. — I populärt språkbruk likställes k. ofta med låneränta, el. m.a.o. pris på kredit över huvud, något som dock är mindre egentligt, då detta även inkluderar räntan på korta lån el. penningräntan.C.Wr.

Sök artikel: