Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Fahnehielm, ätt, stammande från kaptenen Peder Jönsson Kempe,1647 adlad

Fahnehielm, ätt, stammande från kaptenen Peder Jönsson Kempe,1647 adlad F. Dennes sonsons son var nedannämnde F.i). 1) Per Georg F., ämbetsman(1735—1816),kammarrevisionsråd1781,kammarrättsråd1798,v. president i Kammarrätten 1809.Genom en fyndig uppslagsrikedom, som avsatte ett flertal reformer, parad med omutlig rättrådighet gjorde sig F. tidigt ett namn inom skatte- och uppbördsväsendet. Under kriget mot Ryssland1788—90anförtrodd högsta uppsyn över krigskommissariatet lät han för att stärka fältkassan utgiva anvisningar på denna, vilka, försedda med F:s kontrasignerade namnteckning (därav namnet “f a h n e h i e 1 m a-re”), förklarades gångbara som riksgäldssedlar. Dc utsläpptes i12valörer upp till2rdr sp. Vid fredsslutet befanns cn summa av1,307,460rdr vara utc-löpande på detta sätt. Beslut om indragning och inlösen av F:s “sedlar” fattades av stats- och krigskostnadsdeputationen vid1792års riksdag. F:s kreditsystem beräknades ha tillfört statskassan ett belopp på170,000rdr i ren vinst, beroende på mängden av förkomna sedlar. Mindre tillfredsställande förhållanden vid deras tillkomst hade flera förfalskningar till följd (sc Munck, A. F.).Th. 2) Anton Ludvig F., den förcg:s son, ingenjör(1807—75).löjtnant vid flottans mekaniska kår1837,major1854.Som uppfinnare gjorde sig F. bemärkt bl.a. genom konstruktion av självtändande minor1833,dykarklädnad av gummi1839och patroner med elektrisk tandning för bergsprängning under vatten1843. 1854förordnades han till avd.-chef vid elektriska telegrafverket, ledde vid nedläggningen av tele-grafkabcln mellan Sverige och Danmark s.å. arbetet från svensk sida och anlade därefter som intendent över elektriska telegrafver- ket i n. distriktet en mängd telegraflinjer inom landet. F. konstruerade1846tills, med majoren I. F. v. Heland den första svenska elektriska telegraf-apparaten, som visserligen aldrig fick någon praktisk användning men dock var konstruerad efter fullt riktiga principer.[v.S.]G.Sm. 3)Bernhard Otto F., den föreg:s son, ingenjör(1846—1911),utexaminerades från Teknologiska inst:s fackskola för kemisk teknologi1868;etablerade sig i Stockholm som konsulterande ingenjör för anläggningar av cement-, tegel- och kalkhruk1874.F. gjorde sig även känd genom ett flertal uppfinningar, bl.a. dets.k. f a h n e h i e 1 m s k a ljuset, en tidig föregångare till auerljuset.

Sök artikel: