Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Syrgasapparater, apparater

Syrgasapparater, apparater för tillförsel av syrgas till andningsluften. S. användas dels för hävande av inre syrebrist vid vissa sjukdomstillstånd o.s.v. (olika bjärt- och lungsjukdomar med andningssvårigheter, koloxid förgiftning, sömnmedels-förgiftning, partiell andningsförlamning, vid vissa narkoser etc), dels till undvikande av yttre syrebrist (vid flygning utan tryckkabin på höjder över3,500m) och slutl. till skydd mot inandning av förgiftad el. retande luft, t.ex. vid rökdykning. I senare fallet sker andningen i ett helt från yt-terluften avstängt, slutet system, där den utanda-dc kolsyran absorberas och syrgas tillföres. — Enklast tillföres syrgas från en med reducerings-ventil försedd tryckbehållare genom en till ett an-siktsskydd el. till näsborrarna förande ledning cl. till en kåpa cl. dräkt, som omsluter huvudet el. hela kroppen (t.ex. för behandling av för tidigt födda barn). Skall man ha fri rörelseförmåga, måste cn bärbar s. användas (jfr fig.). Denna typ av s. innehåller en stålcylinder, rymmande c. :a11 till 150 atm komprimerad syrgas, vilken kvantitet räcker för1—1l/gtimmes medelbart arbete, förutsatt att apparaten är anordnad för regenerering.

Sök artikel: