Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Tolag

Tolag (av lty.tolage,ty.Zulage,tillägg, näml. till tullen), en avgift, som i äldre tid av stapelstäderna uppburits i samband med tullnmgälderna för importerade och exporterade varor. I Göteborg erlades till 1827därjämte t. för varor, som ankommo sjöledes från andra inrikes orter. Införandet av t. föreslogs först av den som sakkunnig för organisation av tullväsendet av drottning Kristinas förmyndarregering tillkallade holländaren A. Spiring, möjl. som kompensation för borger-skapels vid samma lid förlorade tullfrihet. T. avsågs urspr. alt användas för bestridande av utgifter för kommunala ändamål (magistratsavlöning och offentliga byggnaders underhåll). Dylik s.k. s t a d s t o 1 a g el. ordinarie t. tillerkändes Stockholm1635 och senare en mängd andra stapelstäder, men intäkterna indrogos (utom delvis för Stockholm) genom reduktionen1680till Kronan för alt emellertid inom kort ånyo tilldelas städerna. Genom k.br.2,/s171$tillerkändes samtliga dåv. stapelstäder t., medan viss lill Kronan indragen t. sammanslogs med tullen. Som villkor för åtnjutande av t. uppställdes härvid cn (delvis redan tidigare förefintlig) skyldighet för stapelstäderna att hålla tullpackhus. Sedan de sistn. sedermera sammanförts med tullhusen lill en administrativ enhet, har en vidsträcktare tullhus-byggnadsskyldighet för stapelstäder uppstått.1938träffades överenskommelse mellan Generaltullstyrelsen och Svenska hamnförb. ang. denna skyldighet. — Förutom ord. t. förckommo andra slag av t., bl.a. inkvarteringstolag (bidrag till bekostande av borgerskapels inkvarteringsbesvär för i stad förlagt krigsfolk) och fattigvård s-t o 1 a g (cn s.k. överflödsavgift).1825sam-manslogos samtliga slag av t. i Stockholm och Göteborg till s.k. allmän t. — Ojämnheterna för olika städer i t:s utgående nödvändiggjorde en reglering, vilken beslöts vid riksdagen1857.T. inbegreps från1858i tullsatserna, varvid dc städer, som mistat sin t., tillerkändes goltgörel-se av tullmedel, s.k. tolagsersättning. Ang. beräkningsgrunderna för denna se “Svensk lagsamling19:Tullväsendet”(1953).Stapelstäder, som1857cj voro berättigade till t., tillerkändes sedermera på ansökan av K.m:t ett mot t. svarande anslag av tullmcdel. Dyl. anslag ha även, dock cj efter1878,beviljats nytillkomna stapelstäder. Sammanlagda t.-ersättningen för därtill berättigade städer utgjorde för budgetåret1952/53 17,194,923kr. Vid riksdagen1939ifrågasattes motionsvägen avveckling av t.-ersättningsinst. Statsutskottets hemställan om utredning i ärendet bifölls av A.k. men avslogs av F.k., vars majoritet anslöt sig till ett uttalande av reservanter i utskottet, att denna fråga cj borde lösas fristående utan prövas i samband med en allmän reglering av städernas särskilda rättigheter och skyldigheter i förh. till Staten. Frågan har sålunda ställts på framtiden. — Tätt., se Stapelstad.G.An.

Sök artikel: