Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Söderlund, Erik Gustav, jurist

Söderlund, Erik Gustav, jurist (f.24/u1899),jur. kand.1923,assessor i Svea hovrätt 1933.bov-rättsråd där1939,justitieråd sedan1950.S. har tjänstgjort i proccsslagberedningeu1938—44,biträtt i Justitiedep.1944—47,var led. av straffrättskommittén1948—50 och jur. biträde åt Kon-trollstyrelscn1938—50.

Kategorier: , , , , ,Signatä’r

Signatä’r [sirjna-], undertecknare av fördrag e.d. — Signatärmakter, de stater, som från början biträtt en internationell konvention (se Internationella fördrag).

Kategorier: , , , , ,Sandstorm

Sandstorm i Colorado, USA, 1937. ined Crusenstolpe, som han stod nära, och A. Lindeberg. 3)Karl Gustaf Armand S., den föreg:s brorsons son, skatteexpert (f.”/s1895),jur. kand.1918,jur. lic.1949,jur. dr 1950,amanuens i Justitiedep.1918—20,i överståthållarämbetet1920,notarie i poliskammaren i Stockholm1925,polisasscssor1929,stadsfiskal1932,polissckr.1935,skattedir. vid Överståthållarämbetet1936—48,chef för Inst. för utländsk rätt (i Sveriges allm. exportfören.) sedan1948,led. av F.k.1940—45.S. har biträtt i Social-, Justitie- och Finansdep. i avlönings- och uppbördsfrågor samt har utg. ett stort antal handböcker i skatterätt, t.ex. “Om beskattning av rörelse”(1943),”Om förmögenhetsskatt”(1945),”Om beskattning av inkomst av tjänst” (s.å.), “Källskatten”(1946),”De nya skatterna”(1947),”Kvarlåtenskapsskat-ten”(1948)och “Svenska dubbelbeskattningsavtal”(1949)-K.

Kategorier: , , , , ,Barns födelse skall skyndsamt

Barns födelse skall skyndsamt och senast inom6veckor av föräldrar el. vårdare anmälas på pas-lorscxp. cl. hos församlingsföreståndare, där ej barnet tidigare blivit döpt och av dopföi rättaren anmält. Barnmorska, som biträtt vid f., åligger anmäla födelsen inom3dagar. — Jfr Enslighel vid födsel.E.E-M..K.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: