Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Anderssons musikskolor samt framträtt

Anderssons musikskolor samt framträtt som altviolinist i radio. Av U:s musik märkas en orkestersvit, två stråkkvartetter, en stråktrio, sonatin för solo-viola samt sånger.1950 utgav U. “Två-, trc-och fyrstämmig enkel kontrapunkt”.B.L.

Kategorier: , , , , ,Tjäll

Tjäll (fsv.tiäld,den inhemska motsvarigheten till det från ty. lånadetält),poetisk benämning på hydda, enkel och fridlyst bostad; förr: tält.

Kategorier: , , , , ,Tisdagssoppa, enkel, avredd buljongsoppa

Tisdagssoppa, enkel, avredd buljongsoppa med grönsaker, potatis och jordärtskockor i skivor. Jfr Sluring.

Kategorier: , , , , ,Sluss

Sluss (av lty.slusc,av lat.cxclu’dere,utestänga), hydraulisk anordning för övervinnande av nivåskillnader i (konstgjorda) fartygsleder. En enkel s. består av en bassäng (s lusskam m a-r e) av murverk el. betong, instängd mellan2par slussportar (äldre benämning Stämportar), varvid vattennivån i s.-kammaren kan bestämmas växelvis av nivån i kanalen cl. vattendraget ovanför och nedanför s. Detta sker medelst luckor, som förbislula portarna el. äro anordnade i dessa. S.-portarna utföras alltid som vridportar, vilka äro rörliga kring rundståndare el. axeltappar i s.-kammarens p o r t k a m-mare och som vid öppnandet falla in i härtill anslutande portnischer, så att kanalbredden ej kommer att minskas vid portarna. De stängda portarna stöda mot varandra i viss vinkel med sina slagståndare och dessutom mot den i s:s botten befintliga slusströskeln. Portarna kunna ant. vara skivformade cl. utförda som sektorportar; i sistn. utförande (använt bl.a. vid Hammarbyslussen i Stockholm) bli dc helt el. delvis balanserade, så att dc kunna börja öppnas även mot vattentryck. Om den nivåskillnad, som skall övervinnas, överstiger 10m, kombineras vanl. flera enkel-s. till en slusstrappa (t.ex. Bergs s. i Göta kanal). Världens största s., färdigbyggd1928,är belägen vid IJmuiden i Nordsjö— Amsterdam-kanalen. Den har en kammarlängd av400m och en bredd av50 in.I överförd bemärkelse användes ordet s. även för analogt inrättade kommunikationer mellan rum med olika lufttryck (luftsluss*, t.ex. vid pneumatisk grundläggning*), temp. (temperatursluss) el. belysningsstyrka (1 j u s s 1 u s s* till vissa mörkrum). — Jfr Lyftverk.A.Lg.

Kategorier: , , , , ,Skin

Skin [skinn] (eng., eg. hud, skal),skeppsb.,den del av ett krigsfartygs bordläggning, citadell (se d.o.2)el. däck, till vilken pansarplåt fästes (jfr Pansarbult). S. för vattenlinje- och citadellpan-sar gjordes förr av dubbel plåt, numera av 1630 mm enkel plåt, och mellan vertikalpansar och s. anbringades förr träbackning. Numera fästes ofta pansaret direkt på s., och pansardäck göres ofta utan s.

Kategorier: , , , , ,Simpelkort

Simpelkort cl. simpelkord (av fra.simple corde,enkelt snöre), mångtrådigt snöre av lingarn med mycket hård tvinning och till utseendet liknande en enkel tråd.

Kategorier: , , , , ,Simpel

Simpel (fra.simple,av lat.simplex,enkel), enkel, oprydd, konstlös; lätt (t.ex. Kellgrens “ju simplare, ju enklare”); vanlig, menig (t.ex. “simpel adelsman, soldat”); nu i allm.: grov, tarvlig, lumpen, vulgär.

Kategorier: , , , , ,Schupman

Schupman [Jop'-], Lud w i g, tysk arkitekt och optiker(1851—1920), 1889—1918 prof. vid tekniska högsk. i Aachen, bekant för en av honom konstruerad astronomisk kikartyp, medial, där han genom ett prisma och ett system av linser i närheten av brännpunkten till en enkel objektivlins sökte erhålla en så felfri avbildning som möjligt. Instrumentet har ej fått större användning.

Kategorier: , , , , ,Rhodyme’nia, släkte

Rhodyme’nia, släkte av ordn.Rhodymenia’lcsbland rödalgerna, innefattar ett 20-tal arter med utbredning i olika hav, däriblandR. palma’la,som förekommer i Atlantiska oceanen, Medelhavet och Adriatiska havet och har en nedtill till ett kort, trint skaft avsmalnande, plattad, köttigt läderar-tad, enkel el. gaffcllikt grenad bål med från kanterna utgående bladlika skott. Den växer vid Sveriges västkust på stenar el. alger på något större djup.

Kategorier: , , , , ,Nelsons grav

Nelsons grav i S:t Paulskatedralen i London och Lord Mansfields i Wcstminster Abbey. Allegoriska figurer och reliefer smycka ofta F:s monumcn-talskulpturer. Alla F:s arbeten visa en målmedveten klassicism, ibland något sötaktig, nästan kvinnlig. Hans komposition är klassiskt klar och enkel, och han namnes ofta vid sidan av Winckel-mann som en av klassicismens stormän. — Litt.: S. Colvin, “The drawings of F.”(1876).B.B.

Kategorier: , , , , ,Nästa sida »
Sök artikel: