Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Gislaved, köping

Gislaved, köping i Västbo hd i Småland, Jönköpings län, och i kyrkligt hänseende t.v. ingående i Båraryds, resp. Anderstorps förs. i Västbo kontrakt av Växjö stift, i stort sett belägen mellan Nissan och västgötagränsen: c:a88 km2, därav 86land;5,242inv.(1949).Köpingen bildades Vi1949av Båraryds* sn med det1904upprättade Gislaveds municipalsamhälle samt av angränsande delar av Anderstorps sn med det1939upprättade G y 11 e n f o r s m u n i c i p a 1 s a m h ä 1-1 e. Det förstn. hade en areal av4,19km2, därav4,11land, med2,911inv.(1949),det sistn. en areal av10,99km2, därav io,87 land, med1,698inv. De båda samhällena ligga mitt emot varandra vid Nissan och statsbanelinjen Reftelc—Hestra. Särsk. har Gislaveds municipalsamhälle utvecklats snabbt:1910var dess folkmängd652, 1930 1,131.Här har sedan gammalt varit en livlig handelsplats, med bl.a. stora kreatursmarknader. Köpingen har statlig samrcalskola, sjukstuga och epidemisjukhus, apotek och vattenverk; provinsialläkare. Ett kapell uppfördes1904(om kyrkan se Bå-raryd). Här finnas en mängd industrier, de flesta dock småföretag. Bland de större märkas Svenska gummifabriks-ab:s* gummivarufabrik, belägen i Gyllenfors vid fall i Nissan, kemisk-tcknisk fabrik och mekanisk verkstad, tillhörande Svensk celluloidindustri ab., firman grundad1920,bolag1944(aktiekapital225,000kr,90arb., årligt tillverkningsvärde2,2mkr), garvcri och remfabrik, tillhörande Svenska remfabriks-ab., etablerat som firma1897(aktiekapital450,000kr,45arb., årligt tillverkningsvärde1,5mkr), samt tråddrageri och spikfabrik, kvarn och kraftverk, tillhörande den1907etablerade firman Gislaveds tråddrageri(50arb., årligt tillverkningsvärde1,2mkr). Bland de mindre företagen märkas ett15-tal bakclitfabri-ker och lika många mctallvarufabriker,6lädcr-varu-,5konfektions- (huvudsakl. för plasticar-tiklar) och4lcksaksfabriker, mekaniska verkstäder, trikå-, gummivaru- och snickerifabriker. Taxeringsvärdet å fastighetsskattepliktig jordbruksfastighet var1948 1,899,400kr och å annan faslighet11,100,500kr; den till kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten uppgick s.å. till för fysiska personer m.fl.8,133,700kr och för svenska aktiebolag173,980kr. — Namnet är bildat till gen. av mansnamnet Gisle och fsv.vidh(er),skog (se J. Sahlgren i “Namn och bygd”,1923,sid.129).Det skrevs1539Giis-leuid.P.;Er.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: