Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Skönberga

Skönberga (förr S k i n b c r g a), socken i Hammarkinds hd i Östergötland och församling i Söderköpings och Skönberga pastorat i Hammarkinds kontrakt av Linköpings stift, närmast s.ö. om Söderköping;55,10 km2, därav 55,10land;905inv.(1953; 16inv. pr km2). Närmast Södcr-köpingsån och Göta kanal i n. är slättbygd, som söderut uppdelas av talrika, n.v.—s.ö. skogsåsar. Åkern utgör38 °/oav landarealen, skogsmarken46%.Egendomar: Bolltorp*, Skälboö, Viggeby, Praberg, Liljestad och Fullcrstad. Ett elkraftverk i Tvärån tillhör Forsaströms kraft-ab. Järnålders-gravfält finnas flerstädes, del största på en rullstensås vid Ljunga (c:a200högar och stensätt-ningar, därav en del från bronsålderns slut). Ett par borglämningar äro kända. Kyrkan från slutet av1loo-talct fick mot medeltidens slut nytt korparti och en korsarm åt s.; västpartiet höjdes1851.Kyrkan restaurerades senast1938.Bland dess äldre inventarier märkas hclgonskåp, altar-skåpsdclar m.m. från senare medeltiden. Ett utsökt vackert, triumfkrucifix från1300-talets mitt är deponerat i Statens historiska museum, som i gengäld placerat en replik därav i kyrkan. SedanVi 1952ingår S. jämte Söderköping och Drothem i kommunen Söderköping. — Namnet, efter kyrkbyn, skrevs1293de skinberghum (dativ). Förleden är fsv.skin,sken, efterleden plur. avberg,och det helas bet. är “bergen, som äro utsatta för solens sken”.P.;F.r.

Kategorier: , , , , ,Skällvik, socken

Skällvik, socken i Hammarkinds hd i Östergötland och församling i Mogata, Skällviks och Bör-rums pastorat i Hammarkinds kontrakt av Linköpings stift, närmast s. om Slätbakens yttre del;70,43 km2, därav 70,25land;693inv.(1953; 10inv. pr kms). S. är odlad lerslätt, uppdelad av talrika skogshöjder; största ön är Eknön i Slätbaken. Åkern utgör25% av landarealen, skogsmarken55°/o.I S. ligga Nartorps gruvor* och egendomen Stegeborg*. Folkminskningen är kännbar:1862bodde bär1,499personer. Kyrkan av grå- sten och tegel torde stamma från1200-talet och blev senare ombyggd i korsform. 1 samband med förskönandet av Stegeborg under Johan III förändrades kyrkan och erhöll i huvudsak sin nuv. vackra interiör med treskeppigt långhus. Bland inventarier märkas altarskåp från1400-talet, brudkrona från1500-talet, täljstensdopfunt, predikstol och oljemålningar från1600-talet. SedanVi 1952bildar S. jämte S:t Anna, Börrum och Mogata kommunen Stcgeborg.Namnet, som urspr. tillkommit en förgrening av Slätbaken, skrevs1287Skyaeldowich. Förleden har tolkats som gen. av ett viknamn’Skiojlda,avledn. tillsköld(jfr Skälderviken), vartill som förklaring har fogatsvik;osäkert (se K. Hellquist, “Studier öfver de svenska sjönamncn”,1903—06,sid.550).E.;Er.

Kategorier: , , , , ,SanktAnna,socken

SanktAnna,socken i Hammarkinds hd i Östergötland och pastorat i Hammarkinds kontrakt av Linköpings stift, s. och ö. om inloppet till Slätbaken;130,75 km2(land);1,295inv.(1952; 10inv. pr km2). S. omfattar en fastlandsdel med omväxlande slättbygd och småkuperad skogsmark kring Gropviken och Lindesfjärden samt en rikt utbildad skärgård med bl.a. S. och N. Finnö, Yxnö, Djursö och Aspöja (c:a200idka fiske, mest dock som binäring). Åkern utgör15°/»av landarealen, skogsmarken 54%>. En väsentlig del av socknen tillhör egendomarna Torönsborg*. Herrborum* och Ängelholm*. Den nuv. kyrkan byggdes1819—21och har altartavla av P. Hörberg. Av gamla kyrkan, trol. från1300-talet, kvarstår en ruin. SedanVt1952tillhör S. jämte Mogata, Börrum och Skällvik kommunen Stegeborg. — Namnet efter kyrkan, invigd till S:ta Anna, jungfru Marias moder. “S: Anne kyrckie” namnes1542.P.;Er.

Kategorier: , , , , ,Ringarum, kommun

Ringarum, kommun i Hammarkinds hd i Östergötland och pastorat i Hammarkinds kontrakt av Linköpings stift, vid smålandsgränsen n. och n.v. om Valdemarsvik;287,74 km2(land);4,643inv.(1951).Socknen är delad i två kyrkobokförings-distrikt, Ringarums med1,907och Gusums med2,736inv. R. är en bergs- och skogsbygd, uppdelad av dalar och småslätter, de största v. om sjön Strolången, till vilken Gusumsån (Tvärån) rinner från Yxningen(39rn ö.h.) på gränsen i s.v. Åkern utgör21°/o av landarealen, skogsmarken 59%.Vid statsbanelinjen Valdemarsvik— Norrköping ligga brukssamhället Gusum* och stationssamhället och kyrkbyn Ringarum(283inv.1946).Egendomar: Häggcbo, Fyllingarum*, Emtöholm, Eriksberg och Sverkersholm. Järnmalm har förr brutits på åtskilliga ställen. Flera järnåldersgravfält. I den nuv. kyrkan från1777ingå murar av medeltidskyrkan; tunnvalv av trä. Triumfkrucifixet är från1300-talet, predikstolen och mässingsdopfunten från1600-talets mitt, altartavlan av P. Hörberg. — Namnet, efter kyrkbyn, skrevs1358Ringarum. Förleden är kanske snarast att fatta som en beteckning på någon rund terrängformation; efterleden ärrum,senast tolkat som gårdstomt (se J. Sahlgren i “Svenska landsmål”,1950,sid.127ff.).P.;Er.

Kategorier: , , , , ,Mogata, socken

Mogata, socken i Hammarkinds hd i Östergötland och församling i Mogata, Skällviks och Börrums pastorat i Hammarkinds kontrakt av Linköpings stift, vid Slätbaken s.ö. om Söderköping;79,88 km2, därav 78,42land;821inv.(1950; 10inv. pr kin2). V. delen fram till sjön Strålången(27m ö.h.) är odlad slätt, avbruten av bergknallar, medan ö. delen är småbergig skogstrakt. Åkern utgör27%av landarealen, skogsmarken60%.Egendomar: Hösterum, össby, Borum, Kullerstad, Husby, Olofstorp och St. Sörby.1860hade socknen1,453i»v. Flera järnåldersgravfält finnas samt en runsten. Med undantag av tornets nedre våning revs den medeltida, åt S:t Olof helgade kyrkan för att ge plats för den nuv., byggd1842 —44.Bland inventarier märkas dopfunt från1300-talet, krucifix från1400-talet och altaruppsats från1690.— Namnet skrevs1355de Mogatu. Det är bildat tillmo,sandig slätt, ochgata,väl i den gamla bet. “(på båda sidor omsluten) väg”.P.;F.r.

Kategorier: , , , , ,Börrum, socken

Börrum, socken i Hammarkinds hd i ö. Östergötland och församling i Mogata, Skällviks och Börrums pastorat i Hammarkinds kontrakt av Linköpings stift, v. och s. om Gropviken av Östersjön;35,91 km2, därav 34,88land;269inv.(1947; 8inv. pr km2). B. är en skogs- och bergstrakt med obetydlig, spridd bygd; åkern utgör18%av landarcalcn, skogsmarken65%.Egendomar: Börrums säteri*, Norrum och Sjögerum, den sistn. en borglämning. Kyrkan av trä med klockstapel byggdes1718,då B. utbröts ur Mogata sn. — Namnet, som urspr. avser nuv. säteriet Börrum, är sannol. bildat till gen. sing. avby, gård, ochrum,avröjd, öppen plats, röjning (sc Hj. Lindroth, “Dc nordiska ortnamnen på -rum”,1916,sid.20och109).Det skrevs1439Byarum.P.;Sl.

Kategorier: , , , , ,Hammarkinds, Stegeborgs

Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga under Göta hovrätt omfattar Hammarkinds och Skärkinds härader samt Söderköpings stad i Östergötlands län;22,960 inv.(1948).Domsagan utgör ett tingslag med tingsställe och kansli i Söderköping. Hammarklaver,mus.,se Piano. Hammarland, kommun i landskapet Åland, 1 “inland;127km2,1,978inv.(1946; 13inv. pr km2), svensktalande. Åkern upptar 14km2(11°/o av arealen), skogsmarken51km8.

Kategorier: , , , , ,Hammarkinds kontrakt

Hammarkinds kontrakt i Linköpings stift omfattar staden Söderköping och Hammarkinds hd (utom V. Husby) samt består av följ.7pastorat: Söderköping och Skönberga; Mogata, Skällvik och Börrum; S:t Anna; Gryt; Ringarum; Valdemarsvik samt Drothem;18,218 inv.(1948).

Kategorier: , , , , ,Hammarkinds härad

Hammarkinds härad i Östergötlands län, mellan Söderköping och Slätbaken i11.samt smålandsgränseni s., omfattar socknarna V. Husby, Drot-hem, Skönberga, Mogata, Börrum, Skällvik, S:t Anna, Gryt och Ringarum samt Valdemarsviks köping;1,021,07 km2, därav 973,01land;15.983inv.(1948).H. tillhör Norrköpings fögderi, Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga samt (med undantag av V. Husby, som hör till Bankekinds och Skärkinds kontrakt) Hammarkinds kontrakt av Linköpings stift. — Namnets förra led är fsv.hatnar,klippa, stenig el. grusig backe; senare leden har, ovisst med vilken rätt, ansetts utgöras av ett ord, motsv. isl.kind,släkt, ätt (sc E. Hellquisl, “Svensk ctymologisk ordbok”,3uppl.1948,sid.458).Namnet skrevs1332in ha-markindahcret (avskrift).P.;Er.

Kategorier: , , , , ,Börrum, socken

Börrum, socken i Hammarkinds hd i ö. Östergötland och församling i Mogata, Skällviks och Börrums pastorat i Hammarkinds kontrakt av Linköpings stift, v. och s. om Gropviken av Östersjön;35,91 km2, därav 34,88land;269inv.(1947; 8inv. pr km2). B. är en skogs- och bergstrakt med obetydlig, spridd bygd; åkern utgör18%av landarcalcn, skogsmarken65%.Egendomar: Börrums säteri*, Norrum och Sjögerum, den sistn. en borglämning. Kyrkan av trä med klockstapel byggdes1718,då B. utbröts ur Mogata sn. — Namnet, som urspr. avser nuv. säteriet Börrum, är sannol. bildat till gen. sing. avby, gård, ochrum,avröjd, öppen plats, röjning (sc Hj. Lindroth, “Dc nordiska ortnamnen på -rum”,1916,sid.20och109).Det skrevs1439Byarum.P.;Sl.

Kategorier: , , , , ,Nästa sida »
Sök artikel: