Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Trots alla försök

Trots alla försök att förhindra det växte under Nikolajs kasernregemente oppositionen raskt. Ett I nytt centrum började den få i den småningom framvuxna bildade medelklassen, “intelligensen”, i univ.-kretsar ledde en urspr. opolitisk, av den samlida tyska filosofien inspirerad debatt om R:s mission i världshistorien till ulkristallisering av två sinsemellan stridande läger, slavofiler* och “västermän”, som bägge, de förra i mindre, de senare i högre grad, kommo i opposition mot det bestående systemet. Till någon politisk aktivitet övergingo dessa kretsar dock ej; icke heller en del adepter av den s.k. utopiska socialismen, som fått visst insteg i den ryska intelligensen, gingo längre än till diskussion i kamratkretsar, så i den s.k. Petrasjevskijkretsen i Petersburg (se Dostojcvskij, sp.739f.). I det stora hela förblev missnöjet oorganiserat men var icke därför mindre starkt, närt av hemliga flygblad och från utlandet insmugglade publikationer, ett missnöje, som tsaren genom allt desperatare repressaliepolitik förgäves sökte kväva.

Kategorier: , , , , ,Kancellatio’nstest

Kancellatio’nstest (till lat.canceWi,galler),psykol.,ett skriftligt uppmärksamhetsprov, vid vilket figurer, siffror cl. bokstäver skola strykas enl. vissa givna regier. Snabbhetsgraden och riktighetsgraden vid dyk uppgifter bruka visa hög korrelation med intelligensen, men i kombination mäta de ofta uppmärksamhetsfältets vidd (“simultankapaciteten”). Mycket använda k. ha utarbetats av bl.a. B. B. Bourdon och O. H. Sterzinger.

Kategorier: , , , , ,Intelligensen, intelligens partiet, ironisk benämning

Intelligensen, intelligens partiet, ironisk benämning på det parti, huvudsakl. sammansatt av stadsbor och andra “herrar”, som var det mera rustika Lantmannaparticts motståndare i A.k. Vid riksdagen 1867 brukade det benämnas “minis-teriella partiet”, men redan följ. år var namnet I. i svang. Vid1873års riksdag tog sig partiet självt namnet Centern, i icke ringa mån för att undvika spenamnet, men särsk. för att markera, att det bildade en center inom riksdagen, mellan å ena sidan Lantmannapartict i A.k., å andra sidan F.k:s mera aristokratiska och konservativa grupper. Småningom vann namnet Centern överhand, och benämningen I. försvann. I. var icke något organiserat parti. Motsättningen till Lantmannapartiet och en social samhörighetskänsla mellan kammarens stadsbor och hcrrcmannaclcment ersatte program och utgjorde det egentliga föreningsbandet. Bland I:s ledande el. mest framträdande, män må nämnas Ch. Dickson, E. J. Sparre, C. E. Caspars-son, A. Rundbäck, S. Wieselgren. S. A. Hedin torde under1870-talet närmast kunna räknas till I.E.Ths.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: