Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Spetsborgare,

Spetsborgare, urspr. s p j u t b o r g a r c, med spjut beväpnade borgarsoldater, som stredo till fots; de förmögnare borgarna stredo till häst. — I nyare sv. användes s. (efter da.Spidsborger)i bet. kälkborgare (adj.: s p c t s b o r g e r 1 i g, kälk-borgcrlig, småborgerlig, “filislrös”).

Kategorier: , , , , ,Skråköping, liksom Grönköping, Kråkvinkel

Skråköping, liksom Grönköping, Kråkvinkel m.fl. (jfr Kälkborgare) skämtsam benämning på (efterbliven) småstad.

Kategorier: , , , , ,Kälkborgare,små-

Kälkborgare,små- el. småstadsborgare (utan högre intressen), person med trångbröstad el. småaktig syn på lingen, spetsborgarc, filister. Ordet är sannolikt en elliptisk bildning av ettkälkestadsborgare,d.v.s. borgare i Kälkestad, som under 1800-talct (Fahlcranlz, Palmblad m.fl.) kunde brukas liktydigt med Grönköping, Kråkvinkel, .Skråköping, tyskarnas Schilda, grekernas Abdera o s.v.; upptaget från det gamla uttrycket “när Adam bodde i Kälkestad”.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: