Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Skörd

Skörd i ton 11.375 10,500 5.240 20,724 56,684 22,212 10,127 119,921 1948: 23,661hästar,77,340nötkreatur,21,035 svin,66,595får. I länet finnas 16mejerier, som tillverkade166t smör ochT53t ost. K. är en av Finlands mest industrialiserade trakter. Antalet arbetsställen inom industrien var391med21,947arbetare(1947).Viktigaste industriorter: i Kymmene älvdalen Kuusankoski, Myllykoski, Tnker-oinen och Kotka med omgivningar, i Vuoksen älvdalen Imatra, Ruokolahti och Joulseno samt Villmanstrand och Lauritsala. — Genom länet går <">. stambanan med talrika förgreningar. Antal inregistrerade fartyg12om1,309registerton, antal motorfordon:871personbilar,127bilomni-busar och1,775lastbilar.Mdn.

Kategorier: , , , , ,Ise’osjön,

Ise’osjön, ital.Lago d’Iseo,antikensLac’us Sebi’-nus,sjö i n. Italien vid foten av Alperna, genom-flytes av floden Oglio;62 km8, längd 25km, största bredd4,7km;185m ö.h.,251m djup. Sjön är känd för sina vackra omgivningar.

Kategorier: , , , , ,Ekonomisk

Ekonomisk geografi.Nära 23%av öns areal är odlad. I kusttrakterna odlas framför allt kokospalmen(7,«°/o)- Icke ens risodlingarna(5%)kunna tävla med kokospalmplantagcrna i areal. Denna palm ersattes på de torra slätterna i n. av palmyrapalmen, av vilken erhålles palmvin; i de fuktigaste områdena odlas i stället arekapalmen, som lämnar betel-nöttcrna. På kullarna innanför låglandet i s.v. odlas parakautschukträdet(He’vea brasilie’nsis),upptagande4%av totalarealen. Dessa plantager tiodubblades till sin areal mellan åren1904 och1914.Högre upp på de s.v. sluttningarna, ända upp till1,800m ö.h., ligger C:s ekonomiskt viktigaste kulturmark, dc stora te-plantagerna(3,4%av öns yta). Dc bestämma hela landskapets fysionomi i Kahdys och Ratna-puras omgivningar. 1 dalarna nedanför ligga risodlingar på sina bevattningsterrasser. Vidare odlas kakao(138km2), kanel(105km2), sockerrör, tobak, mango, pisang, brödfruktträd, kinaträd, allt dock i mindre skala.1941producerade C.108,000t te el.20%av världsproduktioncn,92,000t kautschuk(6°/o) och(1939) 155,000t kopra(8,5%).Av öns areal är knappt3°/o betesmark; i sht hålles hornboskap (c:a1,5mill.

Kategorier: , , , , ,Castellamma’re, städer

Castellamma’re, städer i Italien.1)C. del G o 1 f o vid Castellammarebukten på västligaste delen av Siciliens nordkust; c:a iö.ooo inv. Gammalt kastell. Fiske, havsbad.10 km åt s.v. låg antikens Segesta. —2)C. di S t a b i a vid Neapelbuktens östligaste del;36,469inv.(1936).Stort statligt skeppsvarv, järnverk, bomulls- och kvarnindustri. Katedralen är från1587.Med sitt havsbad, sina hälsokällor och natursköna omgivningar (se karta vid Neapel) är C. en omtyckt semester- och kurort. Här låg antikensStab’iae,förstört vid Vesuvius’ utbrott år79.P.

Kategorier: , , , , ,Calceola’ria, släkte

Calceola’ria, släkte av fam. lejongapväxter med o.200 arter, örter, halvbuskar el. buskar, huvudsakl. i Sydamerika. Deras läppformiga, vackra blommor med sin uppblåsta underläpp har givit med omgivningar a10Km

Kategorier: , , , , ,Calceola’ria, släkte

Calceola’ria, släkte av fam. lejongapväxter med o.200 arter, örter, halvbuskar el. buskar, huvudsakl. i Sydamerika. Deras läppformiga, vackra blommor med sin uppblåsta underläpp har givit med omgivningar a10Km

Kategorier: , , , , ,Guillaumin

Guillaumin [gijåmäu'], Jean Baptiste Armand, fransk målare(1841—1927),slöt sig till impressio-nisterna och hämtade motiv från Paris och dess omgivningar samt andra trakter av Frankrike och från Holland. Han har också målat utmärkta bilder mednature morte.

Kategorier: , , , , ,Lhasa,

Lhasa, L h a s s a, La s(s)a (tibetanska, “gudarnas ställe”), huvudstad i Tibet;15,000—20,000 inv., munkarna oräknade, vilka torde vara minst lika mänga. L. ligger vid n. stranden av Brahmaputras biflod Ki-chu, på en delvis sumpig slätt,3,630m ö.h.; de omgivande bergen nå1,200- -1,500m högre. Breddgraden är ung. densamma som Kairos cl.29°39′n., medeltemp. är i aug.19^5och i jan. —2°a. Ki-chu-dalen är en av Tibets fruktbaraste, och stadens omgivningar äro rika på grönska. De flesta förnämare byggnaderna, däribland enormt rika kloster, härstamma i sitt nuv. skick från o.1700och äro uppförda i2—4våningar av sten och tegel; övriga hus äro av soltorkad lera. Stadens medel- punkt är Chokhangtemplet från600-talet, då L. blev landets huvudstad. Sedan början av 1400-talet är L. lamaismens centrum och sedan mitten av1600-talet säte för Dalai Lama, som residerar i det vid samma tid på en höjd i v. bvggda Polala, en väldig anläggning, på en gång kloster, palats och tempel. Staden är medelpunkt för den högre undervisningen, och de stora klostren äro tillika tcol. högsk.2moskéer finnas. T L. tillverkas textilier, metall- och keramikföremål (särsk. buddha-statyctter). En mängd buddistiska böcker tryckas i L. på papper, tillverkat av bark. L. har livlig handel, särsk. utförsel av ull, pälsverk och mysk. Huvudvägen till Indien (L. ligger blott170km från gränsen till Bhutan) går över Gyangtse till Darjeeling (även telegraflinje): en annan viktig karavanväg leder åt v. över Shigatse till Kashmir med en s. gren ned till Simla. Den förnämsta vägen till Kina går ung. åt ö. till Chcng-tu. En betydelsefull pilgrimsväg leder från L. åt n. över Tang-la-bergen förbi Kuku-nor till Si-ning. Jämte Jerusalem och Mekka torde L. vara jordens mest besökta vallfartsort och kan vid de stora festerna hysa ioo.ooo människor. T stadens omgivningar finnas flera stora kloster, ss. Drephung med9,000,Sera och Gandcn med tillsammans11,000munkar. — De första européer, som bevisligen inkommit i L., äro de två jesuiterna Grueber och D Orville(1661);möjl. har munken Odorico från Pordenone besökt staden redan1328.T förra delen av1700-talet synas många kapucinmunkar ha vistats i L. Under1800-lalel vägrades européer tillträde till Tibet, och blott i undantagsfall lyckades man då inkomma i L.1903—04företogo engelsmännen en militärexpedition till L. — Litt.: W. M. Mc Govcrn, “I förklädnad till L.”(1924).P-

Kategorier: , , , , ,Sök artikel:

  • L-Arginin 50g 69 kr

    Ökad prestationsförmåga. Allt i lager, omedelbar leverans.

  • Köp L-Argiplex

    L-Argiplex för både män och kvinnor För ökad lust, njutning, funktion.