Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Tjolöholm, gods

Tjolöholm, gods i Fjärås sn, Hallands län; areal 845 ha, varav188åker; taxeringsvärde956,800kr(1952).Slottet är uppfört av granit i engelsk Tudor-stil efter ritning av L. Wahlman. Det rymmer bibi., konstsaml. m.m. T. är känt sedan1231.Godset har ofta växlat ägare och var bl.a. efter1774ett antal år fideikommiss inom en släkt Swahn.1892—1906tillhörde T. stallmästare J. Dickson, det nuv. slottets byggherre. Nuv. ägare är hans dotter, grevinnan Blanche Bonde. — Namnet åsyftas möjl. med skrivningen Thiulfo i konung Valdemars jordebok- o.1300.Härledning oviss. Efterleden-holm*är ett sentida tillägg.Th.P.;Er.Tjornaja sotnja [cå'rnaje så'UnJe], se Sotnja. Tjorve-radien,lap. myt.,gudomlighet, sannol. uppfattad som den högste gudens son. Namnet torde betyda “horn-rådaren” (de lapska gudanamnen Radien = “rådande”) och har sammanställts med det renhornsliknande tecken, som fanns över hans figur på lapptrummorna.

Kategorier: , , , , ,Spira’l

Spira’l (mlat.spira’le,av lat.spira,rulle, fläta m.m.), namn på vissa kurvor, som oändligt många gånger gå runt en viss punkt. Bland s. märkas Arkimedes’ s., ekvationen r =av (aen kon- stant) i polära koordinater r ochv;hyperbolis- ka s.,r= -; logaritmiskas.,T==eav(ena- v turliga logaritmsystemets bas), som har egenskapen, att vinkeln mellan radien och tangenten i dess ändpunkt är lika stor i alla kurvans punkter. En s. närstående kurva är c i r k e 1 e v o 1 v e n t e n, som beskrives av ändpunkten på en tråd, om denna lindas upp på en cirkel.Hr,

Kategorier: , , , , ,Sfär

Sfär (grek.sfaira),klot, ring, krets; verkningskrets; område. —Geom.S. el. klot, en kropp, begränsad av en yta, vars alla punkter ha lika avstånd (radien) från en fast punkt, medelpunkten. S:s yta =4n r2,volymen =4» r3, där r är radien. Bland alla kroppar med samma volym har s. den minsta ytan. Dess plana skärningar äro alla cirklar och kallas storcirklar (or-todromer), om planet går genom medelpunkten (varvid s. delas i2hemisfärer el. halvklot), annars s m å c i r k 1 a r. Kortaste avståndet längs klotytan mellan två punkter därpå ut-göres av cn storcirkelbåge. Jfr Sfärisk geometri. — Adj.: sfärisk.Hr.

Kategorier: , , , , ,Radia’n, enhet

Radia’n, enhet för vinkel i s.k. absolut mått el. b å g m å11.En vinkel, vilken som medelpunktsvinkel i en cirkel med radien r upptar en båge av längden b, är radiancr. En vinkel, som r är1r., har sålunda bågen lika stor som radien. I1800 gradmått blir1r. =-(=57?2»«)-Vinkeln 900 11 är ^ r. — Vid användning av radianmått bli många formler förenklade. Så bli formlerna för en cirkel- 2nrg _fir^g sektors båge b = —— och yta S = , förenklade360 360 tillb = rrp,resp. S =(r radien;gvinkeln mellan radierna i grader,q>i radianmått). I radianmått gäller med god approximation för små vinklar

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: