Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Slip

Slip [även slipp] (eng., glidning), propeller-slip, skillnaden mellan en propellers teoretiska väg och fartygels framskjutning i vattnet, skenbars, (se Propeller). Denna s. kan vara negativ, beroende av bakvattnets hastighet. Den verkliga s. beräknas med avseende på hastigheten av det vatten, i vilket propellern verkligen rör sig, och är alltid större än den skenbara s. Skenbar s, uppgår till5å25%.

Kategorier: , , , , ,Slip

Slip (av eng.slip,stapelbädd, avslip,glida), u p p h a 1 n i n g s s 1 i p, en för torrsättning av smärre och medelstora fartyg avsedd upphal-ningsbana, vanl. bestående av räls, på rälsen löpande vagnar och upphalningsmaskincr. S. anordnas vank för upphalning i fartygets längdriktning. För undvikande av farliga långskeppspåkänning-ar vid upphalning av lätt byggda fartyg användes även tvärskepps-s. Bäddens lutning uppgår till1:12å1:20.Vagnarna, som kunna hopkopplas till för fartygets storlek erforderligt antal, äro försedda med spärranordning, som under upphalning-en ingriper i en tandbana, och med ansätlbara stöd för fartygets uppstöllning. Upphalning sker med kätting, länkar el. wire, som dragés av äng-, hydrauliskt el. elektriskt maskineri. I Sverige finnas ett 30-tal slipar för upphalning av fartyg med över ioo t vikt, varav9för över1,000t; största fartygsvikt3,000t (Oskarshamn).T.Hrn.

Kategorier: , , , , ,Nutida

Nutida massafabrikation.För mekanisk massa, slipmassa, utgöres råvaran väsentligen av gran (jämte asp), som barkas och kapas i för s 1 i p s t o 1 e n avpassade längder. Moderna slipstolar arbeta helt el. i det närmaste kontinuerligt, varvid trycket mot slipstenen hålles möjligast konstant, upp till c:a5kp/cm2. Genom att slip-ningen sker från stockens sida komina de lösgjorda fibrerna att s.a.s. rullas av, så att störs.ta möjliga fiberlängd erhålles. Vattentillförseln regleras numera vanl. så, att endast c:a501 vatten tillföres pr kg massa; temp. i massagröten stiger härvid till 60å700(“varmslip”), varvid fibrerna få större längd än då slipning sker med rikligare vattentillförsel (“kallslip”). Om veden före slip-ningen “basas”, d.v.s. ångkokas under tryck, erhålles en brunfärgad massa med god filtcrstyrka, s.k. brunslip, även benämnd V-j-kemisk massa. Man övergår i allt större utsträckning från slipstenar av naturlig sandsten till av segment uppbyggda “konststenar” av keramisk typ. En natursten måste skärpas minst1gång pr skift och är nedsliten efter1å2år; motsv. tider för konststenar äro c:a5ggr så långa. Dc största typerna av slipstolar, vilka arbeta med perifcrihastighetcr av15—18m/sek, producera pr dygn50t (grov) slipmassa och förbruka c:a3,000 hk. Massagröten innehåller vissa mängder splitter, stickor och grövre fi-bcrknippen (“stickmassa”). Dessa beståndsdelar avskiljas i flera etapper, sedan massan med tillhjälp av “bakvatten”, d.v.s. returvatten från ef-

Kategorier: , , , , ,Cedersbergs glasbruk

Cedersbergs glasbruk i Vists sn, Östergötlands län, grundades 1772 av presidenten G. C. Ceder-hielm, i närheten av Bjärka-Säby. O.1800,då brukets blomstringstid inträffade, ordnades även slip-tiing, och här tillverkades glas till kemiska apparater, dricksglas, brännvinsflaskor m.m. Bruket nedladcs1839.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel:

  • Slipsar

    en slips att ha nu!
    Du har en fin slips nu

  • Vi slipar granitgolv

    Svensk Stenteknik AB i Gävle utför stengolvsslipning, cristallisering