Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Sockenmagasin, magasinsföreningar, bondeorganisationer, vilka förvarade spannmål,

Sockenmagasin, magasinsföreningar, bondeorganisationer, vilka förvarade spannmål, som utlånades el. återlämnades till insättarna. S. uppstodo vid 1700-talets början och uppmuntrades livligt av statsmakterna, som i s. sågo ett medel att minska behovet av statlig utdelning av spannmål under nödår. Antalet s. växte starkt 1740—60, men en 1759 utfärdad bestämmelse, att samtliga bönder i en socken skulle tvångsvis anslutas till s., om majoriteten så bcslöte, hejdade uppkomsten av nya s. fram till 1800-talets början. 1813 medgavs, att s:s fonder finge användas till fattigvårdsutgifter etc, och 1817 fick sockenstämman kontroll över s., vilken 1843 vidgades därhän, att stämman fick handlägga alla frågor, som berörde s. Sedan 1863 förordnats, att spannmålsfonderna fingo förvandlas i penningfonder, skedde i regel detta. 1832 var antalet s. 989. Senast tillgängliga uppgifter äro från 1905, då 198 s. funnos. S. hade urspr. tänkts som prisreglerande organ men blevo i praktiken högst betydelsefulla bankinrättningar, där dc fattigare bönderna fingo sina kreditbehov tillfredsställda. Då räntorna användes till fattigvård, skolväsen etc, kommo dessa utgifter att övervältras på de fattigaste bönderna. — Litt.: \V. Sjölin, “S.” (i “Landskommunernas tidskr.”, 1934)-IT.F.rjVh.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: