Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Tarmfistel,

Tarmfistel, en abnorm, öppenstående förbindelse mellan tarmkanalen och yttre kroppsytan (yttre t.) el. mellan tarmkanalen och något invärtes hålorgan (i n re t.). Orsaken kan vara medfödd missbildning, skada genom yttre våld, sjuklig förändrings genombrott till angränsande epitelyta el. ki-rurgiskt avsiktlig åtgärd. I flertalet fall bildar t. en sidoöppning på tarmen, varigenom endast en del av tarminnehållet avledes, medan resten bortföres genom den avförande delen av tarmen. Undantagsvis är t. terminal, d.v.s. bortskaffar genom sig hela tarminnchållet (jfr Anus practcrnaturalis).A-U.

Kategorier: , , , , ,Enterostomi’

Enterostomi’ (till grek.en’teron,tarm, ochstuina,mun), avsiktligt åstadkommen tarmfistel, genom vilken tarminnehållet kan tömma sig ut på kroppsytan. Efter den tarmdel, på vilken fisteln göres, talar man om j e j u n o-, i 1 e o-, colostomi för resp. övre delen av tunntarmen, nedre delen av densamma, blindtarmen och tjocktarmen. E. anlägges vanligast vid tillstånd av ileus*, d.v.s. då tarmpassagen är försvårad el. upphävd. En avsiktligt gjord, definitivt kvarstående öppning på tjocktarmen, genom vilken avföring tömmer sig, benämner mananus praeternatura’lis.— Jämte cn tarmfistel till hudytan kan man emellertid även åstadkomma en öppning mellan magsäcken och tarmen, gastro-enterostomi, så att magsäcken tömmer sig genom denna “nya magmun”, el. mellan två tarmar, enteroanastomos, t.ex. för att förbigå ett tarmhindcr.P.MS.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: